KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng
1 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD
3 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD