Mục tiêu

Mục tiêu chung
  • Góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ quan quản lý và xã hội;
  • Đóng góp tích cực cho hệ thống kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
  • Là địa chỉ cung cấp những thông tin kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đáng tin cậy cho sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và xã hội.
Mục tiêu cụ thể
  • Hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ sở hạ tầng, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển để trở thành một trong những Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu Việt Nam và các quốc gia thuộc cộng đồng ASEAN;
  • Giúp nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
  • Giúp nâng cao năng lực các cán bộ làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong cả nước;
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong giáo dục;
  • Xây dựng các mối quan hệ song phương và đa phương với các trường đại học, các tổ chức đảm bảo chất lượng trong nước, cộng đồng ASEAN và trên thế giới.