Chức năng

1.   Tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
2.   Cung cấp các dịch vụ tư vấn thực hiện cải tiến chất lượng sau khi kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục.
 
3.   Triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp và đội ngũ kiểm định viên.
 
4.   Tư vấn, tập huấn nâng cao hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục.
 
5.   Thực hiện các dự án, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ về lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục.
 
6.   Thiết lập quan hệ và tham gia vào các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế.