HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 3 (12/29/2016)
[2] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 2 (12/26/2016)
[3] 8 (10/24/2016)
[4] 6 (10/24/2016)
[5] 5 (10/21/2016)
[6] Hoạt động đánh giá ngoài trường Đại học Qui Nhơn (04/19/2017)
[7] Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (10/18/2016)
[8] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 1 (08/10/2016)
[9] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (03/08/2017)
 Tìm thấy: 9 mục / 1 trang