Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Chức vụ
1. Nguyễn Quang Giao PGS.TS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -
Đại học Đà Nẵng
Chủ tịch
2. Huỳnh Ngọc Thành TS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -
Đại học Đà Nẵng
Phó Chủ tịch
3. Bùi Văn Ga GS.TSKH Đại học Đà Nẵng Ủy viên
4. Trần Văn Nam GS.TS Đại học Đà Nẵng Ủy viên
5. Lê Thành Bắc PGS.TS Đại học Đà Nẵng Ủy viên
6. Lê Văn Anh PGS.TS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -
Đại học Đà Nẵng
Ủy viên
7. Võ Văn Minh PGS.TS Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Ủy viên
8. Nguyễn Bá Hoàng PGS.TS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -
Đại học Đà Nẵng
Ủy viên
9. Đoàn Đức Lương PGS.TS Trường Đại học Luật -
Đại học Huế
Ủy viên

(Danh sách có 09 thành viên)