Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Cập nhật theo Quyết định số 43/QĐ-CEA.UD ngày 20 tháng 4 năm 2022
của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng)

 

TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Chức vụ
1.
Nguyễn Quang Giao PGS.TS Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHĐN Chủ tịch
2.
Bùi Văn Ga GS.TSKH Đại học Đà Nẵng Ủy viên
3.
Trần Văn Nam GS.TS Đại học Đà Nẵng Ủy viên
4.
Lê Quang Sơn PGS.TS Đại học Đà Nẵng Ủy viên
5.
Lê Thành Bắc PGS.TS Đại học Đà Nẵng Ủy viên
6.
Lê Văn Anh PGS.TS Trường Đại học Sư phạm
Đại học Huế
Ủy viên
7.
Hoàng Dương Hùng PGS.TS Trường Đại học Quảng Bình Ủy viên
8.
Đỗ Ngọc Mỹ PGS.TS Trường Đại học Quy Nhơn Ủy viên
9.
Đỗ Văn Dũng PGS.TS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM Ủy viên
10.
Võ Văn Minh PGS.TS Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Uỷ viên
11.
Nghiêm Xuân Huy TS Viện Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội Uỷ viên

(Danh sách có 11 thành viên)