Quyết định thành lập

STT QUYẾT ĐỊNH  
1. QĐ số 1100.2015_Thành lập Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN  Xem chi tiết
2. QĐ số 382.2016_Cấp giấy phép hoạt động KĐCLGD đối với Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN Xem chi tiết
3. QĐ số 6244.2015_Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN  Xem chi tiết
4. QĐ số 102.2017_Quy định Hoạt động của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
5. QĐ số 10.2015_Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
6. QĐ số 11.2015_Quyết định thành lập Tổ Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
7. QĐ số 116.2019_Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
8. QĐ số 117.2019_Quyết định thành lập Tổ Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
9. QĐ số 177.2021_Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
10. QĐ số 43.2022_Quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
11. QĐ số 44.2022_Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết