123
Thông báo
 •  Với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học (ĐH) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), tham gia các đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các hoạt động ĐBCL, góp phần xây dựng văn hóa kiểm định chất lượng trong nhà trường, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN (Khóa 9)

 • Với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học (ĐH) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), tham gia các đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các hoạt động ĐBCL, góp phần xây dựng văn hóa kiểm định chất lượng trong nhà trường, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN (Khóa 7) với điều kiện, yêu cầu và kế hoạch cụ thể như sau

 • Với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học (ĐH) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), tham gia các đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các hoạt động ĐBCL, góp phần xây dựng văn hóa kiểm định chất lượng trong nhà trường, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN(Khóa 6) với điều kiện, yêu cầu và kế hoạch cụ thể như sau

 • Với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (ĐH và TCCN), tham gia các đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các hoạt động ĐBCL, góp phần xây dựng văn hóa kiểm định chất lượng trong nhà trường, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN (Khóa 5) với điều kiện, yêu cầu và kế hoạch cụ thể như sau:

 • 1. Chi phí lao động trực tiếp

  1.1. Định mức áp dụng chung

        a) Định mức ngày công:

        Được tính theo căn cứ khoản 2 điều 3 và khoản 2 điều 4 quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


 • Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 4)


  Khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) có mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và thái độ về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN, tham gia các đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các hoạt động ĐBCL, góp phần xây dựng văn hóa kiểm định chất lượng trong nhà trường.

 • Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 3)

Tìm thấy: 7 mục