Danh sách Kiểm định viên

TT   Họ và tên Số thẻ KĐV
KĐV cơ hữu Kiểm định viên Đánh giá viên
1   Nguyễn Quang Giao 2014.01.018    
2   Cái Quang Kiên 2016.01.179    
3   Lê Văn Anh 2014.02.057    
4   Trần Quang Hải 2016.01.161    
5   Nguyễn Lan Phương 2017.01.310    
6   Nguyễn Bá Hoàng 2017.01.274    
7   Nguyễn Văn Dần 2014.1.014    
8   Nguyễn Tình 2017.01.327           
9   Lê Hoàng Lệ Thủy 2016.01. 222    
10   Huỳnh Tấn Tâm Linh 2016.01.183    
11   Hoàng Hữu Thành 2014.1.045    
12   Trần Văn Nam   2015.01.117  
13   Lê Thành Bắc   2017.01.239  
14   Võ Văn Minh   2017.01.291  
15   Lê Kim Hùng   2017.01.276  
16   Nguyễn Chánh Tú   2017.01.333  
17   Nguyễn Hữu Quý   2017.01.316  
18   Tôn Nữ Duy Hoàng   2014.02.073  
19   Trần Văn Thứ   2016.01.219  
20   Nguyễn Thị Nga   2014.02.086  
21   Lê Thị Minh Xuân   2017.01.346  
22   Thẩm Thị Thu Mỹ   2016.01.189  
23   Nguyễn Thị Khánh Linh   2015.01.115  
24   Cấn Thị Thanh Hương   2016.01.176  
25   Nguyễn Thanh Bình   2016.01.145  
26   Trần Công Trung   2017.01.330  
27   Bùi Văn Ga     KĐV-0000289
28   Nguyễn Bảo Hoàng Thanh     KĐV-0000026
29   Nguyễn Văn Hoàn     KĐV-0000126
30   Văn Kim Tố     KĐV-0000223
31   Nguyễn Sinh Thành     KĐV-0000056
32   Nguyễn Thị Kim Thoa     KĐV-0000131
33   Nguyễn Ngọc Long Giang     KĐV-0000123
34   Lê Văn Huy     KĐV-VNU0089