123

Cơ cấu tổ chức

Quy chế tổ chức hoạt động (xem tại đây)
 
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
PGS. TS.  NGUYỄN QUANG GIAO
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG