Cơ cấu tổ chức

Quy chế tổ chức hoạt động (xem tại đây)
 
GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG NGHIỆP VỤ (KIÊM NHIỆM)
PGS.TS.  NGUYỄN QUANG GIAO
KIỂM ĐỊNH VIÊN
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nqgiao
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. HUỲNH NGỌC THÀNH
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thanhhuynh
   
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. CÁI QUANG KIÊN
KIỂM ĐỊNH VIÊN
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/caiquangkien
   
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
ĐINH THỊ HỒNG LÂM
   
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/luongthiphuongthao
   
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (KIÊM NHIỆM)
ThS. TRẦN THANH LIÊM
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthanhliem
   
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG)
LƯƠNG VĂN TÂN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. NGUYỄN HẠ LONG
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhlong
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
PGS. TS. LÊ VĂN ANH
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
TS. TRẦN QUANG HẢI
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
PGS. TS. NGUYỄN BÁ HOÀNG
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. NGUYỄN VĂN DẦN
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
TS. NGUYỄN TÌNH
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. LÊ HOÀNG LỆ THỦY
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. HUỲNH TẤN TÂM LINH
KIỂM ĐỊNH VIÊN
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. HOÀNG HỮU THÀNH
KIỂM ĐỊNH VIÊN