Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm có Ban Giám đốc Trung tâm, Hội đồng KĐCL giáo dục và các phòng quản lý chuyên môn, nghiệp vụGIÁM ĐỐC
PGS. TS ĐOÀN QUANG VINH
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS. TS ĐINH THÀNH VIỆT
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
TS. NGUYỄN QUANG GIAO
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG