Cơ cấu tổ chức

 

GIÁM ĐỐC
PGS. TS. ĐOÀN QUANG VINH
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS. TS.  ĐINH THÀNH VIỆT
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
PGS. TS.  NGUYỄN QUANG GIAO
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG