Cơ cấu tổ chức

Quy chế tổ chức hoạt động (xem tại đây)
 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
PGS. TS.  NGUYỄN QUANG GIAO
   
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
   
TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
   
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIỆP VỤ
ThS. Huỳnh Ngọc Thành