Cơ cấu tổ chức

Quy chế tổ chức hoạt động (xem tại đây)
 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
PGS. TS.  NGUYỄN QUANG GIAO
   
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
   
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (KIÊM NHIỆM)
ThS. TRẦN THANH LIÊM
   
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
TS. HUỲNH NGỌC THÀNH
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ (KIỂM ĐỊNH VIÊN)
PGS. TS. LÊ VĂN ANH
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ (KIỂM ĐỊNH VIÊN)
TS. TRẦN QUANG HẢI
   
PHÒNG NGHIỆP VỤ (KIỂM ĐỊNH VIÊN)
ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG
   
TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ
CN. NGUYỄN THỊ THÙY DUNG