Sứ mạng - Tầm nhìn

SỨ MẠNG:

      Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng có sứ mạng kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế.

TẦM NHÌN:

      Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, là điểm đến tin cậy của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

      - Công bằng
      - Trung thực
      - Chất lượng
      - Chuyên nghiệp
      - Uy tín

KHẨU HIỆU:

      “Mang niềm tin và chất lượng đến với giáo dục”
      “Deliver trust and quality to education”