THÔNG TƯ 14/2022/TT-BGDĐT NGÀY 10/10/2022 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH (Oct 17 2022)


Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Xem chi tiết tại đây