Công văn số 5778 /BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2021 của Bộ GDĐT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD (Dec 23 2021)


Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, để các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được bảo đảm liên tục, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức KĐCLGD tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD.
Xem chi tiết tại đây