Đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục của Trường Đại học Qui Nhơn. (Sep 13 2016)


Trường Đại học Qui Nhơn đã đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục, thời điểm dự kiến đánh giá ngoài chính thức: 01/2017.

Chi tiết  xem tại file đính kèm