Ban hành Quy định tham gia hoạt động thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng số 289/QĐ-CEA.UD ngày 14/12/2022 (Dec 14 2022)


Ban hành Quy định tham gia hoạt động thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng số 289/QĐ-CEA.UD ngày 14/12/2022
Xem chi tiết tại file đính kèm