Ban hành Quy định tham gia hoạt động thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (Dec 2 2019)


Ban hành Quy định tham gia hoạt động thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng số 111/QĐ-CEA.UD ngày 02/12/2019
Xem chi tiết tại file đính kèm