Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Jun 24 2021)


Ngày 22/06/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Cụ thể, đối với chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ giữ nguyên khối lượng tín chỉ tối thiểu lần lượt là 120 tín chỉ, 60 tín chỉ; chương trình đào tạo tiến sĩ tối thiểu 90 tín chỉ với người có trình độ thạc sĩ, 120 tín chỉ với người có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành. Đồng thời, bổ sung quy định về khối lượng tín chỉ tối thiểu đối với chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 là 150 tín chỉ.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù bậc 7 yêu cầu khối lượng thực tập 8 tín chỉ; giáo dục đại cương bắt buộc bao gồm các môn lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành được xây dựng cho từng trình độ và theo từng lĩnh vực hoặc theo một số nhóm ngành phải đáp ứng yêu cầu sau đây: Phải căn cứ yêu cầu chung về công việc, vị trí việc làm tương lai của người tốt nghiệp các ngành đào tạo thuộc khối ngành; Có tham khảo, đối sánh với mô hình, chuẩn hoặc tiêu chuẩn đối với các chương trình đào tạo của các nước hoặc các tổ chức quốc tế liên quan;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2021.

Xem chi tiết Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT tại đây