Thông báo về việc dời lịch tổ chức mô-đun B chương trình đào tạo KĐV KĐCL GDĐH&TCCN khóa 12 (Feb 3 2020)


Thông báo về việc dời lịch tổ chức mô-đun B chương trình đào tạo KĐV KĐCL GDĐH&TCCN khóa 12.

Kính gửi: Học viên chương trình đào tạo KĐV KĐCL GDĐH&TCCN khóa 12.

Xem tại đây