Bộ GD và ĐT Cục quản lý chất lượng số 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. (May 23 2018)


Bộ GD và ĐT Cục quản lý chất lượng số 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  cơ sở giáo dục đại học.
 
Chi tiết xem tại file đính kèm