Bộ GD & ĐT số 955 / QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học (Apr 7 2017)


Bộ GD & ĐT số 955 / QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học 

Chi tiết xem tại file đính kèm