Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (Sep 1 2016)


Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
 
 
Chi tiết xem tại file đính kèm