Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/03/2016 về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Aug 29 2016)


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/03/2016 về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
 
Chi tiết xem tại file đính kèm