Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm theo Công văn 756/QLCL-KĐCLGD (Jul 29 2020)


Kính gửi:
                    - Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
                    - Các trường cao đẳng sư phạmvà trung cấp sư phạm;
                    - Các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng.

Để giúp các cơ sở giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thuận lợi trong việc đánh giá theo Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, Cục Quản lý chất lượng ban hành Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Đề nghị các cơ sở giáo dục có liên quan và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện theo tài liệu hướng dẫn này.Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu có vướng mắc hoặcý kiếnđề xuất, liên hệ với Phòng Kiểmđịnh chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượngquađịa chỉemail:phongkdclgd@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

1 - Công văn số 756/QLCL-KĐCLGD
2 - Tài liệu hướng dẫn kèm theo công văn số 756/QLCL-KĐCLGD
3 - Bản scan Công văn số 756/QLCL-KĐCLGD + Tài liệu hướng dẫn kèm theo công văn số 756/QLCL-KĐCLGD