Quyết định cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (Feb 15 2016)


Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
QUYẾT ĐỊNH

Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục kèm theo Tờ trình số 6994/TTr-ĐHĐN ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Đại học Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, với những nội dung sau:

1. Đối tượng, phạm vi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục:

Các cơ sở giáo dục (đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp); các chương trình đào tạo (trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) trong hệ thống giáo dục quốc dân trên phạm vi cả nước; trừ các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Đại học Đà Nẵng.

2. Các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học quốc gia, đại học vùng; Giám đốc các học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.