Đại học Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN (Feb 2 2016)


Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 326/QĐ-BGD&ĐT về việc giao cho Đại học Đà Nẵng nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.