Thông báo số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. (Oct 20 2016)


Bộ Giáo dục & Đào tạo Thông báo số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.


Chi tiết xem tại file đính kèm