Thông báo số 816/TB-BGDĐT ngày 08/11/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22 tháng 10 năm 2016 về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Nov 17 2016)


Bộ Giáo dục & Đào tạo Thông báo số 816/TB-BGDĐT ngày 08/11/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22 tháng 10 năm 2016 về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Chi tiết xem tại file đính kèm