ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CƠ SỞ GIÁO DỤC
Ghi chú: Phải điền thông tin vào tất cả các mục ở trên
1. Tên CSGD (theo quyết định thành lập):
2. Địa chỉ:
Số, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
3. Điện thoại:   Fax:  
4. Email: Web:
5. Năm thành lập (theo quyết định thành lập):  
6. Loại hình đào tạo:
7. Số lượng khóa đã tốt nghiệp (tính đến thời điểm đăng ký kiểm định):  
8. Tổng số lượng người học hiện tại:
MụcSố lượng
Hệ chính quy (toàn thời gian, bằng 2, liên thông…):
Hệ không chính quy (vừa làm vừa học, vừa làm vừa học bằng 2...):
Hệ từ xa:
Hệ liên kết đào tạo với nước ngoài:
Hệ liên kết đào tạo trong nước:
Hệ khác:
9. Tổng số khoa có chương trình đào tạo:  
10. Tổng số ngành đào tạo:  
11. Trình độ đào tạo:
12. Tổng số cơ sở đào tạo:  
13. Thông tin về báo cáo tự đánh giá:
14. Thời điểm dự kiến đánh giá ngoài chính thức:
15. Đầu mối liên hệ:
Họ tên:
Địa chỉ:
Email: SĐT:
Mã kiểm tra :
   (Hãy nhập mã như hình phía trên)